Privacy statement

PM Elektro B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft PM Elektro B.V. (hierna te noemen “PM Elektro” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of PM Elektro beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens
Als u met PM Elektro een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

– naam (zakelijk) en adres;
– contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
– geslacht;
– klantnummer(s);
– financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);
– andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten
Als u gebruik maakt van diensten van PM Elektro of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

klanttevredenheidsgegevens.

4. Geen verwerking van gegevens van personen
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming::

1) Toestemming;
2) Uitvoering van een overeenkomst met u;
3) Wettelijke verplichting;
4) Vervulling van een taak van algemeen belang;
5) Gerechtvaardigd belang van PM Elektro of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
PM Elektro verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

– Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
– Het afhandelen van opdrachten (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
– Het bieden van klantenservice inclusief service rondom diensten en producten en het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
– Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met klanten op te nemen [grondslag: 2 of 5]
 Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
– U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
– Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
– Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
– Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
– Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
– Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derden
PM Elektro deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

 als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
– als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 met partijen die PM Elektro assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants, verzekeraars en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
– voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

PM Elektro gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van PM Elektro.

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij PM Elektro of interesse blijft tonen in de diensten van PM Elektro, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren.

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. PM Elektro zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

– het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
– het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
– het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
– het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
– het recht op beperking van de u betreffende verwerking
– het recht op dataportabiliteit;
– het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
– het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van PM Elektro of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens
PM Elektro past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. PM Elektro heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

PM Elektro B.V.
Kleverskerkseweg 10
4338 PM Middelburg
Tel. +31(0)118 68 11 16
info@pmelektro.nl

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 15 oktober 2018.

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van ons privacy statement? Neem dan contact met ons op.

PM Elektro B.V.
Kleverskerkseweg 10
4338 PM Middelburg
+31(0)118 68 11 16
info@pmelektro.nl
Kvk: 22043696
BTW-ID: NL817996151B01

PM Elektro B.V.
Kleverskerkseweg 10
4338 PM Middelburg
+31(0)118 68 11 16
info@pmelektro.nl
Kvk: 22043696
BTW-ID: NL817996151B01